ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ

základní informace o zařazování dětí

Děti a žáci jsou do naší školy přijímáni na základě Doporučení Školského poradenského zařízení – Speciálně pedagogického centra.

Nastupují k nám děti a žáci s řečovými a kombinovanými vadami, jejichž  nedostatky nelze odstranit foniatrickou ani logopedickou ambulantní péčí.

Přijímány jsou děti a žáci na nezbytně nutnou dobu. Po odstranění nebo zmírnění řečové vady a komunikačních obtíží se vrací do své kmenové školy v místě bydliště.

Žádost o přijetí do naší školy podávají rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků.

Žádost vyplníte ve škole, s sebou přivezte:

  • Doporučení k zařazení žáka (dítěte) do naší školy od školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
  • popř. zprávu z logopedického, psychologického vyšetření
  • o přijetí dítěte do zařízení rozhodne ředitelka školy.