ZÁKLADNÍ INFORMACE

základní informace o naší škole

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická,

Choustníkovo Hradiště 161, 544 42

 

Zřizovatel: Královéhradecký kraj

Právní forma: Příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 14737/SM/2009

e-mail: zslogo@specskola.cz

www.specskola.cz

datová schránka, ID:  uthpduc

tel.:  499 392 806 – ředitelna školy

        499 629 248 –  kancelář školy

        777 005 791 – mobilní telefon ředitelky

Kontakty na odhlašování obědů:

tel. ŠJ: 499 629 255

Email:         jidelna@specskola.cz

HISTORIE ŠKOLY

Jak šel čas v naší škole

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 (dále jen škola) je „pokračovatelkou“ školy pro žáky s vadami řeči v Hořičkách. Tam musela být budova vrácena původnímu majiteli. V roce 2002 bylo ke škole připojeno pracoviště školy v Choustníkově Hradišti (to pracovalo dříve jako samostatná škola pro děti s koktavostí). Na konci školního roku 2006/2007 se škola z Hořiček stěhovala do prostor budov svého druhého pracoviště v Choustníkově Hradišti. V průběhu prázdnin v letech 2010 a 2011 došlo k velké přestavbě a zateplení budovy internátu. Ředitelkou byla Mgr. Věra Konečná, a to do roku 2017.

Budova školy v Choustníkově Hradišti  sloužila do r. 1965 jako zemědělská škola. Zřízení Školy pro vadně mluvící  inicioval Mgr. Jan Láska, škola byla otevřena 1. 9. 1965 a do současnosti vlastně slouží dětem s poruchami komunikace. Samozřejmě prošla mnohými změnami.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Naše specializace

Škola vzdělává děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, primárně s logopedickým postižením a se specifickými poruchami učení. Součástí školy je jedna třída MŠ a pět tříd ZŠ pro žáky 1. – 5. ročníku. V současné době se v jedné třídě vzdělávají žáci s lehkým mentálním postižením.

Hlavním úkolem je vybudovat u dětí a žáků řeč a vybavit je poznatky pro zvládnutí dalšího pokračování školní docházky v běžné ZŠ v místě svého bydliště. Všestranný rozvoj dětí a žáků probíhá při všech činnostech i v době mimo vyučování, kde se neustále rozvíjí pohybová a s ní spojená řečová obratnost a správná výslovnost vyvozených hlásek. Uplatňuje se zde úzká spolupráce mezi logopedkou, učitelkami i vychovatelkami.

Škola rozvíjí svoji činnost ve dvou budovách. První menší budova, které říkáme „Domeček“, slouží ke vzdělávání žáků během školního vyučování. V druhé budově je třída MŠ, internát, školní družina a školní jídelna. K objektu patří velký pozemek s parkovištěm a dětskými hřišti. Část parkoviště je upravena na dopravní hřiště pro malé cyklisty a chodce.

Přibližně polovina žáků je ubytována na internátě, kde se pečující vychovatelky snaží svým přístupem nahradit dětem jejich rodinu.

Při škole pracuje Nadační fond Jazýček, který pomáhá při realizaci aktivit určených žákům školy. Stále častěji se projevuje tíživá finanční situace v některých rodinách. Finanční příspěvky jsou získávány především za sběr starého papíru a z výstav, které připravuje škola v období Vánoc a Velikonoc.

Nabízíme …

  • výchovu a vzdělávání v dětí v MŠ a žáků v 1. – 5. ročníku
  • pro děti a žáky ze vzdáleného bydliště ubytování na internátě s celodenním stravováním
  • individuální péči a snížený počet dětí a žáků ve třídě
  • výuku pod vedením speciálních pedagogů – logopedů
  • každodenní individuální logopedickou péči
  • využití počítačové učebny včetně interaktivní tabule
  • výběr z mnoha školních i mimoškolních aktivit
  • práci s keramickou hlínou
  • plavecký výcvik

 

Naše škola je zapojena do projektu Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji – Obědy do škol, dále do projektu Obědy pro děti od společnosti „Women for women“.

Charitativní činnost společnosti Czech One Prague, s.r.o.

Každý týden dostanou žáci porci ovoce, zeleniny a mléka.

VÝUKA

jak probíhá naše výuka

Obsah výuky odpovídá výuce na běžné základní škole, je však rozšířen o logopedickou péči a předmět komunikační dovednosti. Od 1. září 2016 probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu „Řečí k lidství“. V případě potřeby je žák vzděláván dle individuálního vzdělávacího plánu vycházejícího z daného školního vzdělávacího programu. Žáci s mentálním postižením jsou vzděláváni se sníženými výstupy. Ve výuce, zejména v českém jazyce,  pracují tandemoví učitelé a asistenti pedagoga.

Hlavním úkolem školy je, aby si žáci zažili úspěch. Snažíme se je učit tak, aby byli úspěšní, přizpůsobujeme učivo jejich možnostem a necháme jim dostatek času ke zvládnutí úkolu. Snažíme se vybudovat řeč sluchovou cestou, rozvíjet motorické dovednosti, naučit žáky číst, psát, počítat a vřadit je zpět do školy v místě jejich bydliště.

Individuálně s dětmi i žáky pracuje učitel-speciální pedagog i logoped. Individuální logopedická péče probíhá v MŠ denně dvě hodiny, pak logopedka přechází do ZŠ.

V celém výchovně vzdělávacím procesu, ve všech předmětech, ale i při mimoškolní činnosti se důsledně dbá na správnou výslovnost jednotlivých hlásek, které jsou vyvozovány  při hodinách systematické  logopedické péče. Při nižším počtu žáků ve třídě je ke  každému  přistupováno individuálně.