ZÁKLADNÍ INFORMACE

základní informace o naší škole

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická,

Choustníkovo Hradiště 161, 544 42

 

Zřizovatel: Královéhradecký kraj

Právní forma: Příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 14737/SM/2009

e-mail: zslogo@specskola.cz

www.specskola.cz

datová schránka, ID:  uthpduc

tel.:  499 392 806 – ředitelna školy

        499 629 248 –  kancelář školy

        777 005 791 – mobilní telefon ředitelky

Kontakty na odhlašování obědů:

tel. ŠJ: 499 629 255

Email:         jidelna@specskola.cz

HISTORIE ŠKOLY

Jak šel čas v naší škole

Budova školy v Choustníkově Hradišti  sloužila do r. 1965 jako zemědělská škola. Zřízení „Školy pro žáky vadně mluvící“  inicioval Mgr. Jan Láska, škola byla otevřena 1. 9. 1965 a do současnosti vlastně slouží dětem s poruchami komunikace. Samozřejmě prošla mnohými změnami.

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 (dále jen škola) je „pokračovatelkou“ školy pro žáky s vadami řeči v Hořičkách. Tam musela být budova vrácena původnímu majiteli. V roce 2002 bylo ke škole připojeno pracoviště školy v Choustníkově Hradišti (to pracovalo dříve jako samostatná škola pro děti s koktavostí). Na konci školního roku 2006/2007 se škola z Hořiček stěhovala do prostor budov svého druhého pracoviště v Choustníkově Hradišti. V průběhu prázdnin v letech 2010 a 2011 došlo k velké přestavbě a zateplení budovy internátu. Ředitelkou byla Mgr. Věra Konečná, a to do roku 2017.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Naše specializace

Škola vzdělává děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, primárně s logopedickým postižením a se specifickými poruchami učení. Součástí školy je jedna třída MŠ a pět tříd ZŠ pro žáky 1. – 5. ročníku. V současné době se v jedné třídě vzdělávají žáci s lehkým mentálním postižením.

Hlavním úkolem je vybudovat u dětí a žáků řeč a vybavit je poznatky pro zvládnutí dalšího pokračování školní docházky v běžné ZŠ v místě svého bydliště. Všestranný rozvoj dětí a žáků probíhá při všech činnostech i v době mimo vyučování, kde se neustále rozvíjí pohybová a s ní spojená řečová obratnost a správná výslovnost vyvozených hlásek. Uplatňuje se zde úzká spolupráce mezi logopedkou, učitelkami i vychovatelkami.

Škola rozvíjí svoji činnost ve dvou budovách. První menší budova, které říkáme „Domeček“, slouží ke vzdělávání žáků během školního vyučování. V druhé budově je třída MŠ, internát, školní družina a školní jídelna. K objektu patří velký pozemek s parkovištěm a dětskými hřišti. Část parkoviště je upravena na dopravní hřiště pro malé cyklisty a chodce. V létě 2022 byla dokončeno budování přírodní zahrady. Výuka venku, kontakt s přírodou přináší dětem mnoho nových podnětů pro jejich smysly, ale i pro jejich myšlení, přispívá k lepšímu duševnímu zdraví.  Žáci mají větší zájem o učení, spojení se skutečným světem jim přináší pocit smysluplnosti učení. Učit se venku je přirozené.

Přibližně třetina žáků je ubytována na internátě, kde se pečující vychovatelky snaží svým přístupem nahradit dětem jejich rodinu.

Při škole pracuje Nadační fond Jazýček, který pomáhá při realizaci aktivit určených žákům školy. Stále častěji se projevuje tíživá finanční situace v některých rodinách. Finanční příspěvky jsou získávány především za sběr starého papíru a z výstav, které připravuje škola v období Vánoc a Velikonoc.

Nabízíme …

  • výchovu a vzdělávání v dětí v MŠ a žáků v 1. – 5. ročníku
  • pro děti a žáky ze vzdáleného bydliště ubytování na internátě s celodenním stravováním
  • individuální péči a snížený počet dětí a žáků ve třídě
  • výuku v přírodní učebně
  • výuku pod vedením speciálních pedagogů – logopedů
  • každodenní individuální logopedickou péči
  • využití interaktivních tabulí ve třídách
  • výběr z mnoha školních i mimoškolních aktivit
  • práci s keramickou hlínou
  • plavecký výcvik

 

VÝUKA

jak probíhá naše výuka

Obsah výuky odpovídá výuce na běžné základní škole, je však rozšířen o logopedickou péči a předmět komunikační dovednosti. Od 1. září 2016 probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu „Řečí k lidství“. V případě potřeby je žák vzděláván dle individuálního vzdělávacího plánu vycházejícího z daného školního vzdělávacího programu. Žáci s mentálním postižením jsou vzděláváni se sníženými výstupy. Ve výuce, zejména v českém jazyce,  pracují tandemoví učitelé a asistenti pedagoga.

Hlavním úkolem školy je, aby si žáci dostali základy, které je udrží i ve vyšších ročnících, základy, které je nasměrují do budoucího života. Snažíme se je učit tak, aby byli žáci úspěšní, přizpůsobujeme učivo jejich možnostem a necháme jim dostatek času ke zvládnutí úkolu.

K výuce využíváme přírodní zahradu, venkovní učebnu. Vše, co se žáci naučí skrze zážitky venku, se jim v mozku ukládá hlouběji a snadněji se vybavuje. Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění.

Individuálně s dětmi i žáky pracuje učitel-speciální pedagog i logoped. Individuální logopedická péče probíhá v MŠ denně dvě hodiny, pak logopedka přechází do ZŠ.

V celém výchovně vzdělávacím procesu, ve všech předmětech, ale i při mimoškolní činnosti se důsledně dbá na správnou výslovnost jednotlivých hlásek, které jsou vyvozovány  při hodinách systematické  logopedické péče. Při nižším počtu žáků ve třídě je ke  každému  přistupováno individuálně.