ZÁKLADNÍ INFORMACE

základní informace o naší škole

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická,

Choustníkovo Hradiště 161, 544 42

 

Zřizovatel: Královéhradecký kraj

Právní forma: Příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 14737/SM/2009

e-mail: zslogo@specskola.cz

www.specskola.cz

datová schránka, ID:  uthpduc

tel.:  499 392 806 – ředitelna školy

        499 629 248 –  kancelář školy

        777 005 791 – mobilní telefon ředitelky

Kontakty na odhlašování obědů:

tel. ŠJ: 499 629 255

Email:         jidelna@specskola.cz

HISTORIE ŠKOLY

Jak šel čas v naší škole

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 (dále jen škola) je „pokračovatelkou“ školy pro žáky s vadami řeči v Hořičkách. V roce 2002 bylo ke škole připojeno pracoviště školy v Choustníkově Hradišti (to pracovalo dříve jako samostatná škola pro děti s koktavostí). Na konci školního roku 2006/2007 se škola z Hořiček stěhovala do prostor budov svého druhého pracoviště v Choustníkově Hradišti. V průběhu prázdnin v letech 2010 a 2011 došlo k velké přestavbě a zateplení budovy internátu.

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY

Naše specializace

Škola vzdělává děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, primárně s logopedickým postižením v MŠ a v 1. – 5. ročníku ZŠ.

Hlavním úkolem je vybudovat u dětí a žáků řeč a vybavit je poznatky pro zvládnutí dalšího pokračování školní docházky v běžné ZŠ v místě svého bydliště. Všestranný rozvoj dětí a žáků probíhá při všech činnostech i v době mimo vyučování, kde se neustále rozvíjí pohybová a s ní spojená řečová obratnost a správná výslovnost vyvozených hlásek. Uplatňuje se zde úzká spolupráce mezi logopedkou, učitelkami i vychovatelkami.

Škola rozvíjí svoji činnost ve dvou budovách. První menší budova, které říkáme „Domeček“, slouží ke vzdělávání žáků během školního vyučování. V druhé budově je třída MŠ, internát, školní družina a školní jídelna. K objektu patří velký pozemek s parkovištěm a dětskými hřišti. Část parkoviště je upravena na dopravní hřiště pro malé cyklisty a chodce.

Přibližně dvě třetiny dětí a žáků jsou ubytovány na internátu. Na internátě se pečující vychovatelky snaží svým přístupem nahradit dětem jejich rodinu.

Při škole pracuje Nadační fond Jazýček, který pomáhá při realizaci aktivit určených žákům školy. Stále častěji se projevuje tíživá finanční situace v některých rodinách. Finanční příspěvky jsou získávány především za sběr starého papíru a z výstav, které připravuje škola v období Vánoc a Velikonoc.

Nabízíme …

  • výchovu a vzdělávání v dětí v MŠ a žáků v 1. – 5. ročníku
  • pro děti a žáky ze vzdáleného bydliště ubytování na internátě s celodenním stravováním
  • individuální péči a snížený počet dětí a žáků ve třídě
  • výuku pod vedením speciálních pedagogů – logopedů
  • individuální logopedickou péči v samostatných vyučovacích hodinách, v MŠ denně dvě hodiny individuální péče s logopedem
  • využití počítačové učebny včetně interaktivní tabule
  • výběr z mnoha školních i mimoškolních aktivit
  • práci s keramickou hlínou
  • plavecký výcvik

VÝUKA

jak probíhá naše výuka

Obsah výuky odpovídá výuce na běžné základní škole, je však rozšířen o logopedickou péči a předmět komunikační dovednosti. Od 1. září 2016 probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu „Řečí k lidství“, V případě potřeby je žák vzděláván dle individuálního vzdělávacího plánu vycházejícího z daného školního vzdělávacího programu. V letošním roce pracuje v každé třídě asistentka pedagoga.

Hlavním úkolem školy je vybudovat řeč sluchovou cestou, rozvíjet motorické dovednosti, naučit žáky číst, psát, počítat a vřadit je zpět do škol v místě jejich bydliště.

Individuálně s dětmi i žáky pracuje speciální pedagog – logoped. Individuální logopedická péče probíhá v MŠ denně dvě hodiny, v ZŠ dvě hodiny týdně.

V celém výchovně vzdělávacím procesu, ve všech předmětech, ale i při mimoškolní činnosti se důsledně dbá na správnou výslovnost jednotlivých hlásek, které jsou vyvozovány  při hodinách systematické  logopedické péče. Při nižším počtu žáků ve třídě je ke  každému  přistupováno individuálně.

Používáme nejrůznější názorné metody a pomůcky.