ZAPOJENÍ ŠKOLY DO PROJEKTŮ

Naše škole je zapojena v těchto projektech

www.sfzp.cz
www.mzp.cz

Školní zahrada jako přírodní učebna

Registrační číslo projektu: 1190700436

Zahájení projektu: září 2020

Ukončení projektu: prosinec 2022

Celkové způsobilé výdaje projektu: 499 748,00 Kč (85 % ze SFŽP ČR, 15 % z rozpočtu zřizovatele).

 

Cílem našeho výchovného působení je učinit výchovu k trvale udržitelnému rozvoji přirozenou součástí života školy nejen na úrovni teoretické, ale i praktické a pozitivně tak ovlivnit životní postoje žáků, pedagogů i široké veřejnosti, a to prostřednictvím revitalizace školní zahrady a pořádáním participačních aktivit. Nová přírodní zahrada nalezne široké využití pro naše žáky, neboť jsme speciální škola a mnoho dětí přes týden zůstává na internátu; cílem projektu je tak mimo jiné přesouvat činnosti školní i mimoškolní více do venkovního a zároveň bezpečného prostředí školní zahrady.

Projekt
ŠABLONY III – ZŠ A MŠ
CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ;
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020609
je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt probíhá od 1. 9. 2021. Z projektu budou hrazeny tyto aktivity:

Mateřská škola

 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
 • Projektový den ve výuce

 

Základní škola

 • Využití ICT ve vzdělávání
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve výuce
 • Projektový den mimo školu

Projekt
ŠABLONY II – ZŠ A MŠ
CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ;
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/00
13383
je spolufinancován Evropskou unií.

 

Projekt probíhá od 1. 9. 2019. Z projektu budou hrazeny tyto aktivity:

 • další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech – čtenářská gramotnost, polytechnika, ICT, cizí jazyk
 • zapojení odborníka do praxe v MŠ – přírodovědné aktivity
 • zapojení odborníka do praxe ve ŠD – muzikoterapie
 • zapojení ICT technika do výuky
 • zapojení ICT do vzdělávání
 • projektové dny

Potravinová pomoc dětem v Královéhradeckém kraji

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Královéhradeckém kraji podpořený finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

Projekt Obědy pro děti

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

 

Poskytování finančních příspěvku na obědy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, zastoupena paní Janou Skopovou, manažerem projektu Obědy pro děti.

Charitativní činnost společnosti Czech One Prague, s.r.o.

Každý týden porce ovoce, zeleniny a mléka