VÝCHOVNÝ PORADCE

Základní škola logopedická s Mateřská škola logopedická

Mgr. Helena Durstová

 

Zajišťuje konzultace s rodiči dle dohody.

Ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými a výchovnými problémy

Pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická
a speciálně-pedagogická vyšetření

Vede evidenci žáků se zdravotním postižením ve škole a podílí se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro tyto žáky

Metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči.

Poskytuje poradenskou činnost pro rodiče.

V součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost.

Poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích.

Spolupracuje s dalšími institucemi.

Informuje žáky a jejich rodiče o činnosti Speciálně-pedagogického centra a o dalších poradenských službách v regionu /úřad práce, sociální péče, krizová centra/.

Poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole.

Spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí.

Úzce spolupracuje s metodikem prevence.

Vede dokumentaci:

  • soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči
  • vede databázi žáků a pravidelně ji aktualizuje – BAKALÁŘI
  • vede evidenci individuálních studijních plánů