ZÁPIS

Základní škola logopedická s Mateřská škola logopedická

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

 v příloze naleznete seznam přijatých žáků pro školní rok 2022/2023.

Dne 24. 6. 2022 v 15,30 plánujeme setkání žáků budoucích prvních tříd v budově školy.

Rozhodnutí o přijetí je možné vyzvednout od 16. 5. 2022 v ředitelně školy nebo na plánovaném setkání v červnu.

 

Těšíme se na vás

ZŠ logopedická Choustníkovo Hradiště

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

Děvče, Knihy, Školy, Čtení, Učení

 

 

Děti a žáci jsou do naší školy přijímáni na základě doporučení Školského poradenského zařízení

Nastupují k nám děti a žáci s řečovými a kombinovanými vadami, jejichž  nedostatky nelze odstranit foniatrickou ani logopedickou ambulantní péčí.

Přijímány jsou děti a žáci na nezbytně nutnou dobu. Po odstranění nebo zmírnění řečové vady a komunikačních obtíží se vrací do své kmenové školy v místě bydliště.

Žádost o přijetí do naší školy podávají rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků.

Zápis do Základní školy logopedické Choustníkovo Hradiště pro školní rok 2022/23

Prezentace školy

Zápis k povinné školní docházce plánujeme na čtvrtek 28 dubna 2022.

Věříme, že budeme moci přivítat budoucí školáky prezenčně v naší škole.

Do Základní školy logopedické přijímáme děti s logopedickým postižením, popř. dalším přidruženým  zdravotním postižením.

 

Kritéria pro přijetí dítěte do ZŠ

Kriteria pro přijetí dítěte do MŠ

V případě dotazů, popř. zájmu o nástup vašeho dítěte do naší školy vždy kontaktujte ředitelku školy, tel.: 777005791, popř. pište na e-mail: zslogo@specskola.cz. 

Doručení žádosti:

 • osobním podáním ve škole při zápisu – po telefonické domluvě
 • do datové schránky školy uthpduc, datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma- více informací na https://chcidatovku.cz/
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
S sebou přineste (při osobním podání) nebo předejte distančně:
 • rodný list dítěte pro kontrolu údajů
 • aktuální zprávu / doporučení SPC o tom, že se jedná o dítě, které je možno vzdělávat ve škole podle §16 odst. 9
 • další zprávy odborných lékařů – logoped, neurolog, psycholog, psychiatr
 • doklad o odkladu povinné školní docházky, pokud byla odložena

 

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2021) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

V přílohách najdete

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • žádost o odklad školní docházky
 • poučení o odkladu školní docházky

Zápis do Mateřské školy logopedické proběhne ve čtvrtek 12. května 2022 

Do Mateřské školy logopedické přijímáme děti s logopedickým postižením, přidruženým dalším postižením, popř. jiným zdravotním postižením.

Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, vzdělává děti se zdravotním postižením, proto je podmínkou pro přijetí do Mateřské školy logopedické a Základní školy logopedické Doporučení školského poradenského zařízení, které Vám na základě vyšetření vypracuje Speciálně pedagogické centrum nebo Pedagogicko-psychologická poradna.

V případě dotazů, popř. zájmu o nástup vašeho dítěte do naší školy vždy kontaktujte ředitelku školy, tel.: 777005791, popř. pište na e-mail: zslogo@specskola.cz. 

Doručení žádosti:

 • osobním podáním ve škole po telefonické domluvě
 • do datové schránky školy uthpduc, datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma- více informací na https://chcidatovku.cz/
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
S sebou přineste (při osobním podání) nebo předejte distančně:
 • rodný list
 • aktuální zprávu / doporučení SPC o tom, že se jedná o dítě, které je možno vzdělávat ve škole podle §16 odst. 9
 • další zprávy odborných lékařů – logoped, neurolog, psycholog, psychiatr
 • doklad o očkování dítěte, popř. doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pokud bude na konci školního roku situace z epidemiologického hlediska příznivá, do školy budete pozváni.


V přílohách najdete

 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • potvrzení o očkování – neplatí pro děti, pro které platí povinné předškolní vzdělávání