ZÁPIS

Základní škola logopedická s Mateřská škola logopedická

Děvče, Knihy, Školy, Čtení, Učení

Vážení rodiče,

děti a žáci jsou do naší školy přijímáni na základě doporučení Školského poradenského zařízení

Nastupují k nám děti a žáci s řečovými a kombinovanými vadami, jejichž  nedostatky nelze odstranit foniatrickou ani logopedickou ambulantní péčí.

Přijímány jsou děti a žáci na nezbytně nutnou dobu. Po odstranění nebo zmírnění řečové vady a komunikačních obtíží se vrací do své kmenové školy v místě bydliště.

Žádost o přijetí do naší školy podávají rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků.

Zápis do Základní školy logopedické Choustníkovo Hradiště pro školní rok 2024/25

Zápis k povinné školní docházce plánujeme na čtvrtek 25. dubna 2024.

 

Kritéria pro přijetí dítěte do ZŠ

Kriteria pro přijetí dítěte do MŠ

V případě dotazů, popř. zájmu o nástup vašeho dítěte do naší školy vždy kontaktujte ředitelku školy, tel.: 777005791, popř. pište na e-mail: zslogo@specskola.cz. 

Doručení žádosti:

 • osobním podáním ve škole při zápisu
 • do datové schránky školy uthpduc
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
Dále přiložte:
 • rodný list dítěte pro kontrolu údajů
 • aktuální zprávu / doporučení SPC o tom, že se jedná o dítě, které je možno vzdělávat ve škole podle §16 odst. 9
 • další zprávy odborných lékařů – logoped, neurolog, psycholog, psychiatr
 • doklad o odkladu povinné školní docházky, pokud byla odložena

 

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4.) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

V přílohách najdete

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • žádost o odklad školní docházky
 • poučení o odkladu školní docházky

Zápis do Mateřské školy logopedické proběhne ve čtvrtek 16. května 2024

Do Mateřské školy logopedické přijímáme děti s logopedickým postižením, přidruženým dalším postižením, popř. jiným zdravotním postižením.

Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, vzdělává děti se zdravotním postižením, proto je podmínkou pro přijetí do Mateřské školy logopedické a Základní školy logopedické Doporučení školského poradenského zařízení, které Vám na základě vyšetření vypracuje Speciálně pedagogické centrum nebo Pedagogicko-psychologická poradna.

V případě dotazů, popř. zájmu o nástup vašeho dítěte do naší školy vždy kontaktujte ředitelku školy, tel.: 777005791, popř. pište na e-mail: zslogo@specskola.cz. 

Doručení žádosti:

 • osobním podáním ve škole po telefonické domluvě
 • do datové schránky školy uthpduc
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
S sebou přineste:
 • rodný list pro kontrolu údajů
 • aktuální zprávu / doporučení SPC o tom, že se jedná o dítě, které je možno vzdělávat ve škole podle §16 odst. 9
 • další zprávy odborných lékařů – logoped, neurolog, psycholog, psychiatr
 • doklad o očkování dítěte, popř. doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.


V přílohách najdete

 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • potvrzení o očkování – neplatí pro děti, pro které platí povinné předškolní vzdělávání