ZÁPIS

Základní škola logopedická s Mateřská škola logopedická

Děvče, Knihy, Školy, Čtení, UčeníZápis do Základní školy logopedické Choustníkovo Hradiště pro školní rok 2021/22

Prezentace školy

Zápis k povinné školní docházce proběhne  v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021.

Do Základní školy logopedické přijímáme děti s logopedickým postižením, přidruženým dalším postižením, popř. jiným zdravotním postižením.

 

 

Kritéria přijetí

V případě dotazů, popř. zájmu o nástup vašeho dítěte do naší školy vždy kontaktujte ředitelku školy, tel.: 777005791, popř. pište na e-mail: zslogo@specskola.cz. 

Doručení žádosti:

 • osobním podáním ve škole po telefonické domluvě
 • do datové schránky školy uthpduc, datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma- více informací na https://chcidatovku.cz/
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
S sebou přineste (při osobním podání) nebo předejte distančně:
 • rodný list dítěte pro kontrolu údajů
 • aktuální zprávu / doporučení SPC o tom, že se jedná o dítě, které je možno vzdělávat ve škole podle §16 odst. 9, stáří zprávy max. leden 2021
 • další zprávy odborných lékařů – logoped, neurolog, psycholog, psychiatr
 • doklad o odkladu povinné školní docházky, pokud byla odložena

Pokud bude na konci školního roku situace z epidemiologického hlediska příznivá, uspořádáme setkání ve škole dodatečně. Seznámíte se s prostředím školy, učiteli, vzdělávacím programem a vším, co vás zajímá.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2021) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

V přílohách najdete

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
 • žádost o odklad školní docházky
 • poučení o odkladu školní docházky

Zápis do Mateřské školy logopedické proběhne v termínu od 2. do 16. května 2021. 

Do Mateřské školy logopedické přijímáme děti s logopedickým postižením, přidruženým dalším postižením, popř. jiným zdravotním postižením.

Škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, vzdělává děti s postižením, proto je podmínkou pro přijetí do Mateřské školy logopedické a Základní školy logopedické Doporučení školského poradenského zařízení, které Vám na základě vyšetření vypracuje Speciálně pedagogické centrum nebo Pedagogicko-psychologická poradna.

V případě dotazů, popř. zájmu o nástup vašeho dítěte do naší školy vždy kontaktujte ředitelku školy, tel.: 777005791, popř. pište na e-mail: zslogo@specskola.cz. 

Doručení žádosti:

 • osobním podáním ve škole po telefonické domluvě
 • do datové schránky školy uthpduc, datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma- více informací na https://chcidatovku.cz/
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
S sebou přineste (při osobním podání) nebo předejte distančně:
 • kopii rodného listu
 • aktuální zprávu / doporučení SPC o tom, že se jedná o dítě, které je možno vzdělávat ve škole podle §16 odst. 9
 • další zprávy odborných lékařů – logoped, neurolog, psycholog, psychiatr
 • doklad o očkování dítěte, popř. doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pokud bude na konci školního roku situace z epidemiologického hlediska příznivá, do školy budete pozváni.


V přílohách najdete

 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • potvrzení o očkování – neplatí pro děti, pro které platí povinné předškolní vzdělávání