ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE

Základní škola logopedická s Mateřská škola logopedická

Mgr. Lucie Kračmarová, školní metodik prevence

 

 

Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu, užívání návykových a psychotropních látek, aj.

Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů.

Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy.