Kontakt

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická

Choustníkovo Hradiště 161, 544 42  

 

telefon: 499 392 806

mobil: 777 005 791

e-mail: zslogo@specskola.cz

NĚCO HISTORIE

Naše škola v Choustníkově Hradišti je „pokračovatelkou“ školy pro žáky s vadami řeči (logopedická škola) v Hořičkách. Mateřská škola logopedická a Základní škola logopedická v Hořičkách vznikla již ve školním roce 1988/1989 formou samostatných tříd pro žáky s vadami řeči, které byly součástí školy pro neslyšící. Samostatně začala fungovat od července 1990, o rok později ke třídám základní a zvláštní školy pro žáky s vadami řeči přibyla také mateřská škola pro děti s vadami řeči.

V roce 2002 bylo ke škole připojeno pracoviště školy v Choustníkově Hradišti (to pracovalo dříve jako samostatná škola pro děti s koktavostí).

Součástí školy je také od roku 1999 pracoviště SPC v Náchodě a Dvoře Králové.

Zastupiteli Královéhradeckého kraje je rozhodnuto o dalším samostatném pokračování školy i v budoucnu, i když v jiných podmínkách než doposud.

Proto se tedy na konci školního roku 2006/2007 škola v Hořičkách stěhuje do prostor budov svého druhého pracoviště v Choustníkově Hradišti.

Od školního roku 2007/2008 jsme tedy Základní školou logopedickou a Mateřskou školou logopedickou v Choustníkově Hradišti, která sdružuje oddělení MŠ, třídy ZŠ (1.stupeň), školní družinu, internát, školní jídelnu a SPC.

V průběhu prázdnin v roce 2010 a 2011 došlo k velké přestavbě a zateplení budovy internátu.

Další změnou pak je od 1.2.2012 přesunutí pracoviště SPC pod ZŠ a MŠ J.Zemana v Náchodě.

 

VÝZNAM ŠKOLY

V současné době zahrnuje škola svou péčí především spádovou oblast trutnovska, broumovska, náchodska, jičínska a rychnovska. Úkolem školy je péče o děti a žáky s těžkými poruchami komunikačních schopností (těžké dyslalie, opožděný vývoj řeči, dysfázie, koktavost). A to mnohdy v kombinaci s dalšími vadami a poruchami (lehké mentální postižení, specifické poruchy učení, poruchy pozornosti, DMO, a jiné zdravotní problémy).

Vedle poruchy komunikačních schopností při zařazování těchto žáků do vzdělávání v mateřské nebo základní škole logopedické je třeba brát zřetel i na sociální zázemí v rodině žáka.

Při dlouhodobých zkušenostech z práce s žáky s vadami řeči se jeví jako velmi dobrý model včasného zařazení dítěte (mnohdy již i od 4 – 5 let věku dítěte) do speciální mateřské školy, následně základní školy. Tím se dosáhne skutečně toho, že může být řeč, tak důležitá pro rozvoj celé osobnosti dítěte, budována včas.

Celkové období edukace (nápravy) je pak spíše kratší. Poté může následovat integrace žáka do školy běžného typu v době, kdy má již minimálně vybudovány základy komunikačních dovedností po stránce nejen formální, ale i obsahové a sociální. Takové zaintegrování žáka již není nijak zvlášť obtížné, obzvlášť pokračuje-li v případě nutnosti ještě v individuální logopedické péči (ILP) ambulantní formou, kterou zajišťuje SPC nebo klinický logoped.

Projekt: EU peníze školám

Naše škola zažádala o dotaci z Evropských sociálních fondů - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Žádost byla schválena a v současné době jsou již tři třídy vybaveny interaktivní tabulí, což umožňuje využívat digitální technologie s kombinací klasického psaní fixem, možnosti používat magnetů (obrázky, apod.), to vyučujícím poskytuje intenzivnější využívání názorných materiálů při výuce. S touto tabulí ovšem nepracují pouze učitelé. I žáci mají možnost speciálním perem na tabuli psát, doplňovat připravené pracovní listy, křížovky, obrázky,... Možností je opravdu nepřeberné množství.

Dotace nám tak umožňuje patřit mezi moderně vybavené školy.

Vytvořené DUM jsou k dispozici na vyžádání u kontaktní osoby Mgr. Věry Konečné na e-mailu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

© Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická