Sledujte prosím informace v aktualitách :-)

 

POZVÁNKA NA OLYMPIÁDU pozvánka

 

ZÁPIS DO ZŠ - více zde

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ

Jak můžete pomoci svým dětem

Informace o průběhu zápisu

Desatero pro rodiče

 

ZÁPIS DO MŠ - více zde

 Kriteria pro přijetí dítěte do MŠ

Rozhodnutí o přijetí do MŠ

 

INFORMACE O ŠKOLE

 

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická,

Choustníkovo Hradiště 161, 544 42

 

Zřizovatel: Královéhradecký kraj

Právní forma: Příspěvková organizace, zřizovací listina č.j. 14737/SM/2009

e-mail: zslogo@specskola.cz

www.specskola.cz

datová schránka, ID:  uthpduc

tel.:  499 392 806 – ředitelna školy

        499 629 248 -  kancelář školy

        777 005 791 – mobilní telefon ředitelky

Kontakty na odhlašování obědů:

tel. ŠJ: 499 629 255

Email:         jidelna@specskola.cz

 

Členění:

·       Základní škola

·       Mateřská škola

·       Školní družina

·       Internát

·       Školní jídelna

 

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 (dále jen škola) je „pokračovatelkou“ školy pro žáky s vadami řeči v Hořičkách. V roce 2002 bylo ke škole připojeno pracoviště školy v Choustníkově Hradišti (to pracovalo dříve jako samostatná škola pro děti s koktavostí). Na konci školního roku 2006/2007 se škola z Hořiček stěhovala do prostor budov svého druhého pracoviště v Choustníkově Hradišti. V průběhu prázdnin v letech 2010 a 2011 došlo k velké přestavbě a zateplení budovy internátu.

Škola vzdělává pouze žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, primárně s logopedickým postižením. Hlavním úkolem je vybudovat u dětí a žáků řeč a vybavit je poznatky pro zvládnutí dalšího pokračování školní docházky v běžné ZŠ v místě svého bydliště. Všestranný rozvoj dětí a žáků probíhá při všech činnostech i v době mimo vyučování, kde se neustále rozvíjí pohybová a s ní úzce spojená řečová obratnost a správná výslovnost vyvozených hlásek. Uplatňuje se zde úzká spolupráce mezi učitelkami a vychovatelkami.

Škola rozvíjí svoji činnost ve dvou budovách. První budova, které říkáme „domeček“, slouží ke vzdělávání žáků během školního vyučování a v odpoledních hodinách k přípravě na vyučování. V druhé budově je třída MŠ, internát, školní družina a školní jídelna. K objektu patří velký pozemek s parkovištěm a dětskými hřišti. Část parkoviště je upravena na dopravní hřiště pro malé cyklisty a chodce.

Kapacita školy je 11 dětí MŠ a 50 žáků ZŠ.

Ve škole je jedna třída MŠ, kde pracují dvě učitelky a jedna asistentka pedagoga.  Dále pět tříd ZŠ 1. až 5. ročníku, a již v každé třídě pomáhá asistentka pedagoga. Počet dětí ve třídách je v rozpětí 6 – 14 žáků. Ubytovací kapacita internátu je 34 dětí a žáků.

Individuálně s dětmi i žáky pracuje speciální pedagog – logoped. Individuální logopedická péče probíhá v MŠ denně dvě hodiny, v ZŠ dvě hodiny týdně.

Přibližně dvě třetiny dětí a žáků jsou ubytovány na internátu. Na internátě se pečující vychovatelky snaží svým přístupem nahradit dětem jejich rodinu.

Při škole pracuje Nadační fond Jazýček, který pomáhá při realizaci aktivit určených žákům školy. Stále častěji se projevuje tíživá finanční situace v některých rodinách. Finanční příspěvky jsou získávány především za sběr starého papíru a z výstav, které připravuje škola v období Vánoc a Velikonoc.

 

Údaje o zařazování dětí

Do našeho zařízení jsou přijímány děti a žáci s těžkou řečovou vadou, která se nedá odstranit ambulantní péčí.

 Žádost o přijetí do naší školy podávají rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků. 

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

  • Doporučení k zařazení žáka (dítěte) do naší školy od školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
  • zprávu z logopedického, popř. psychologického vyšetření
  • dotazník o dítěti (vyplní rodiče)
  • přihlášku, podepsanou zástupci dítěte

O přijetí dítěte do zařízení rozhodne ředitelka školy.

 

Prohlédněte si naši školu

 

Prohlédněte si naši školu

 

 

© Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická